« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Przetarg na najem lokalu przy ul. Goworowskiej 13a

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na najem części lokalu numer 2 w pawilonie handlowym przy ulicy Goworowskiej 13a w Ostrołęce z możliwością wynajęcia całego lokalu o powierzchni 525,39 m kw.

Powierzchnia przeznaczona na wynajem w drodze niniejszego przetargu wynosi 253,10 m kw.

Pawilon może być wykorzystany na cele handlowe, usługowe i magazynowe. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 21,00 zł/m kw. Powierzchni użytkowej plus należny podatek VAT miesięcznie. Oprócz czynszu najmu najemca będzie ponosił pełne koszty przypadające na dany pawilon, w szczególności: energii cieplnej dla celów ogrzewania, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pawilon wymaga dostosowania do potrzeb najemcy - na koszt najemcy.

Oferta winna zawierać dokumenty stanowiące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z KRS), a także aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego inspektoratu ZUS o niezaleganiu z opłacaniem podatku, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium za powierzchnię 253,10 m kw. w wysokości 5315,10 zł. (słownie: pięć tysięcy trzysta piętnaście złotych i dziesięć groszy.) - przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w banku PKO BP, numer rachunku: 42102038020000180200074633 do dnia 21 lipca 2017 r.

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla nr 2 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3/1 w Ostrołęce, tel. (29) 764-55-32.

Lokal można oglądać przy udziale pracownika OSM w godzinach 8.00-14.00. W razie uchylania się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz spółdzielni.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "Przetarg ofert na najem pawilonu przy ul. Goworowskiej 13a" w sekretariacie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Hallera 13 w Ostrołęce do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2606
 
18:27, 06.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne