« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 26 września 2017 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Przewaga kobiet nad mężczyznami w Ostrołęce

Urząd Statystyczny w Warszawie przedstawił sytuację ostrołęckich kobiet i dziewcząt w 2015 r. Opracowanie zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficzno-społecznej, aktywności ekonomicznej, zdrowia, opieki społecznej, edukacji, działalności samorządowej i sportu.

Pod koniec 2015 r. kobiety w Ostrołęce stanowiły 52,1 proc. ogółu mieszkańców miasta, współczynnik feminizacji wynosił 109. Największa przewaga pań nad mężczyznami wystąpiła w grupie wiekowej 55-59 lat. Struktura ostrołęckich kobiet według grup wieku jest zróżnicowana. Najwięcej ostrołęczanek było w grupach wieku 55-59 lat, 60-64 lata oraz 30-34 lata, ich udział w ogólnej liczbie kobiet wynosił odpowiednio: 9,2 proc., 8,7 proc., 8,0 proc. Najmniej kobiet było w grupie 85 lat i więcej (1,8 proc.) oraz 80-84 lata (2,1 proc.).

Migracje wewnętrzne
Istotny wpływ na liczbę kobiet w Ostrołęce mają migracje. Od kilkunastu lat roczny odpływ kobiet w ruchu wewnętrznym przekracza wielkość napływu, co powoduje, że saldo migracji wewnętrznych kobiet jest ujemne. W 2015 r. w Ostrołęce w ruchu wewnętrznym na pobyt stały zameldowało się 221 pań, które stanowiły 54,3 proc. ogółu napływu (w 2012 r. - 59 proc.). W strukturze napływu na pobyt stały według obszaru pochodzenia migranta przeważały kobiety przybywające ze wsi, ich udział stanowił 77,8 proc. ogółu imigrujących kobiet. Panie przybyłe z innych miast stanowiły 22,2 proc. W 2015 r. 402 kobiety wymeldowały się z pobytu stałego, co stanowiło 53,6 proc. ogółu wymeldowanych z miasta. W ogólnej liczbie kobiet emigrujących z Ostrołęki 58,7 proc. stanowiły panie osiedlające się na wsi, a 41,3 proc. w innych miastach.

Płodność i urodzenia żywe
Pod koniec 2015 r. w Ostrołęce było 12,6 tys. kobiet w wieku rozrodczym (tj. 15-49 lat). Stanowiły one 45,9 proc. ogółu pań w mieście. W porównaniu z 2012 r. liczba ostrołęczanek w tym wieku zmniejszyła się o 5,6 proc. Prognoza GUS przewiduje, że liczba kobiet w mieście w wieku rozrodczym w 2050 r. zmniejszy się w stosunku do 2015 r. o 54,3 proc. osiągając poziom 5,7 tys. W 2015 r. zmniejszył się udział pań w wieku rozrodczym. Wskaźnik płodności, tj. liczba urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat wzrósł, osiągając poziom 42,5 (wobec 39,2 w 2012 r.). W Ostrołęce mediana wieku matek zwiększyła się z 29,2 lat w 2012 r. do 29,9 lat w 2015 r.

Zgony
Z końcem 2015 r. zgony kobiet stanowiły 41,3 proc., tj. o 0,1 p. proc. mniej w porównaniu z 2012 r. Zgony pań przed 50 rokiem życia stanowiły 4,5 proc. (w 2012 r. - 5,6 proc.) wszystkich zgonów kobiet, natomiast odsetek zgonów kobiet w wieku 70 lat i więcej wynosił 74,8 proc. (w 2012 r. - 69,4 proc.). W 2015 r. wskaźnik zgonów kobiet w przeliczeniu na 1000 mieszkanek miasta wynosił 5,66 (w 2012 r. - 5,19).

Kobiety na rynku pracy
Według stanu pod koniec grudnia 2015 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w Ostrołęce wyniosła 16 tys. osób i była o 0,4 tys. mniejsza w stosunku do 2012 r. Kobiety stanowiły 51,3 proc. ogółu pracujących. Na 1000 ludności przypadały średnio 304 osoby pracujące, a na 1000 kobiet - 300 pracujących (w 2012 r. - 289). W końcu 2015 r. w strukturze pracujących kobiet najwięcej pań zatrudnionych było w edukacji (20,7 proc.). Stosunkowo duży odsetek stanowiły kobiety pracujące w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (16,9 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (15,5 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (13,7 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,5 proc.).

Bezrobocie
Pod koniec 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowanych było 3,3 tys. bezrobotnych, z czego 51,3 proc. stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych pań w porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się o 21,6 proc. Pod względem wieku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych kobiet stanowiły panie w wieku 25-34 lata. Kolejną pod względem liczebności była grupa kobiet w wieku 35-44 lata. Obydwie te grupy stanowiły 51,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w mieście. Najmniej liczną grupę bezrobotnych kobiet stanowiły panie w wieku 24 lata i mniej.

Edukacja kobiet
Według obowiązującego systemu oświaty pierwszym etapem kształcenia dzieci jest wychowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2015/2016 w ostrołęckich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych przebywało 2 tys. dzieci, z czego 47,9 proc. stanowiły dziewczynki. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 liczba dziewczynek zwiększyła się o 0,6 proc. W roku szkolnym 2015/2016 wśród dziewczynek najwięcej było 5-latek. Znaczną grupę stanowiły również dziewczynki w wieku 3 lat. W omawianym okresie udział dziewczynek w wieku 6 lat zmniejszył się z 25 proc. do 9,2 proc. W roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta w ostrołęckich szkołach podstawowych stanowiły 49 proc. ogółu uczniów tych szkół. W tym samym okresie w ostrołęckich gimnazjach liczba dziewcząt zmniejszyła się o 8 proc. Spośród szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta najczęściej wybierały licea ogólnokształcące i technika. Udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów liceów ogólnokształcących stanowił 64,7 proc. natomiast w technikach - 41,3 proc. W omawianym okresie udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wynosił 20,7 proc.
W szkole policealnej dla młodzieży, która rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2015/2016, dziewczęta stanowiły 76 proc. uczniów.

Zdrowie kobiet
W 2015 r. w Ostrołęce ze świadczeń zdrowotnych udzielonych w trybie ambulatoryjnym w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym skorzystało ponad 14,9 tys. osób, z czego 43,7 proc. stanowiły kobiety. Najczęściej pomocy paniom udzielano w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, natomiast najrzadziej - w zakresie okulistyki i neurochirurgii. W porównaniu z 2012 r. w ogólnej liczbie kobiet, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym zmniejszył się odsetek kobiet korzystających z pomocy poradni pediatrycznych, a wzrósł odsetek kobiet, którym udzielono pomocy w ramach pozostałych poradni (najbardziej - poradni chorób wewnętrznych).

Zachorowania
W Ostrołęce w 2014 r. odnotowano 77 zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe (wobec 65 w 2012 r.). Kobiety najczęściej zapadały na nowotwór złośliwy sutka (32,5 proc.), oskrzeli i płuc oraz jelita grubego (po 9,1 proc.). W porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy (o 50 proc.) oraz trzonu macicy (o 28,6 proc.), natomiast zwiększyła się zachorowalność na nowotwór oskrzeli i płuc (o 250 proc.), tarczycy (o 100 proc.) oraz sutka (o 47,1 proc.). Nie uległa zmianie liczba zachorowań na raka jelita grubego oraz jajnika.

Pomoc społeczna dla kobiet
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku jak również bezdomnym. W końcu grudnia 2015 r. w Ostrołęce działalność prowadziły 3 placówki (2 domy pomocy społecznej i 1 schronisko dla bezdomnych), w których przebywały 103 kobiety (o 2 mniej niż w 2012 r.).

Kobiety aktywne ruchowo
W końcu 2014 r. w mieście funkcjonowało 30 klubów sportowych (łącznie z klubami wyznaniowymi i uczniowskimi klubami sportowymi), które skupiały 2 tys. osób ćwiczących, z czego 29,6 proc. stanowiły kobiety. Wśród ogółu ćwiczących w wieku do 18 lat dziewczęta stanowiły 30,1 proc. Liczba pań ćwiczących w ostrołęckich klubach sportowych na 1000 kobiet ogółem zwiększyła się z 15,1 w 2012 r. do 21,4 w 2014 r.

Dane opracował Urząd Statystyczny w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej US w Warszawie.

Wyświetleń: 3060
 
14:20, 12.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Fd
19:22, 12.04.2017 r.
No, w końcu Ostrołęka jest kobietą ;-)
...
13:55, 13.04.2017 r.
No, to dlatego PiS wybory w Ostrołęce wygrywa ... Dzięki starszym paniom
fak
17:42, 13.04.2017 r.
Niech tylko Korwin się dowie!
17:21, 14.04.2017 r.
Dla czego nie mogą sprawdzić wilgotności kobiet?
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne