« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Rzekuń idzie do sądu. Miasto zwołuje sesję

Ostrołęcki samorząd niemal jednogłośnie podjął uchwałę dotyczącą zmiany granic Ostrołęki kosztem gminy Rzekuń i skierował wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Władze gminy Rzekuń wystosowały skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dla większości ostrołęckich radnych to jedna z najważniejszych uchwał tej kadencji, która, jak mówił prezydent Janusz Kotowski, może skutkować bardzo ciekawą przyszłością finansową dla ostrołęckiego samorządu. Inaczej sprawa przedstawia się z punktu widzenia mieszkańców i radnych gminy Rzekuń, którzy czują się stroną pokrzywdzoną i decyzję ostrołęckiego samorządu zaskarżyli do sądu.

Spór toczy się o część sołectw Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy, na terenach gminy Rzekuń, gdzie stanie nowa elektrownia. Jest to obszar o pow. 482,7 ha, który zamieszkuje około 200 osób. Powierzchnia Ostrołęki zwiększyłaby się z 28,63 km kw. do 33,46 km kw. i byłaby wówczas większa od Łomży, która liczy 32,67 km kw. Powiększenie miasta o te tereny wiąże się ze znacznym powiększeniem budżetu miasta, do którego trafią duże wpływy finansowe z elektrowni. Jak mówił prezydent, w toku rozmów z władzami gminy Rzekuń, miasto zaproponowało podział wpływów według kryterium ludnościowego.

Takie rozwiązanie nie jest dla gminy zadowalające. Władze, na wniosek rady gminy, postanowiły zaskarżyć decyzję miasta i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierowały skargę na uchwałę rady miasta. W związku z działaniami samorządu Rzekunia, ratusz podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej sesji rady miasta, podczas której radni rozpatrzą projekt uchwały rady miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do WSA.

Już w piątek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta, a jedynym tematem, oprócz stałych punktów, będzie udzielenie odpowiedzi na skargę wniesioną przez gminę Rzekuń. W projekcie uchwały rady miasta jest zapis, że "wnosi się o odrzucenie skargi". Projekt zawiera także odpowiedź na skargę oraz obszerne uzasadnienie.

Poniżej pełna treść odpowiedzi oraz uzasadnienie uchwały (pisownia oryginalna):

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) przekazuje się skargę Gminy Rzekuń z dnia 16 marca 2017 r., doręczoną w dniu 17 marca 2017 r., na uchwałę Rady Miasta Ostrołęki Nr 245/XXXVI/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji i wnosi się o odrzucenie skargi.
Gmina Rzekuń zaskarżyła wskazaną wyżej uchwałę rady miasta wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz o zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania. Zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie "…Art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez niczym nieuzasadnione wydzielenie części terytorium Gminy Rzekuń z całości powiązanej dotychczas więzami kulturowymi, gospodarczymi i społecznymi" oraz "art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 1 i 2 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 446) w ten sposób, że wyrażając Wolę zmiany granic Miasta Ostrołęki poprzez włączenie do obszaru Miasta Ostrołęki części obszaru Gminy Rzekuń, w tym sołectwa Nowa Wieś Wschodnia, sołectwa Goworki oraz sołectwa Ławy, Rada Miasta Ostrołęki, naruszyła interes prawny Gminy Rzekuń nie przedstawiając żadnych dokumentów, map oraz informacji potwierdzających zasadność podjętego przedsięwzięcia, czym naruszyła integralność Gminy Rzekuń jako wspólnoty samorządowej jej mieszkańców oraz odpowiedniego terytorium, a także prowadzi do pozbawienia Gminy Rzekuń części jej własności - mienia komunalnego, bez żadnego uzasadnienia". Zdaniem skarżącej gminy, "Rada Miasta Ostrołęki uchwałą nr 245/XXXVI/2016 naruszyła interes prawny Gminy Rzekuń jako wspólnoty samorządowej mieszkańców i terytorium przejawiający się zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w zapewnieniu gminie terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Zmiana granic Gminy Rzekuń w sposób nie budzący wątpliwości wpłynie na możliwość realizacji przez nią ustawowych zadań publicznych, uzależnionych od poziomu dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana granic w sposób istotny zmieni dotychczasowy obszar Gminy Rzekuń, co spowoduje zerwanie dotychczasowych więzi społeczności lokalnej ukształtowanych przez dziesiątki lat, co również stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględnia więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewnia jednostkom terytorialnym zdolność do wykonywania zadań publicznych określonych ustawami". W ocenie skarżącej zaskarżona uchwała "…zmierzająca do odebrania Gminie Rzekuń części tego terytorium w sposób bezpośredni narusza prawo Gminy Rzekuń do istniejącego jej terytorium jako jednolitej części wspólnoty samorządowej, i to prawo gwarantowane ustawowo. Stanowi to wprost o tym, że przedmiotowa uchwała narusza konkretny interes prawny, czyli istnieje bezpośredni związek pomiędzy prawnie gwarantowaną sytuacją Gminy Rzekuń a Uchwałą Nr 245/XXXVI/2016 rady Miasta Ostrołęki…". Zdaniem Rady Miasta Ostrołęki skarga nie znajduje podstawy. Skargę oparto o przepis art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. W orzecznictwie i doktrynie kwestia legitymacji skargowej opartej na powyższej podstawie została dostatecznie wyjaśniona. W wyroku z dnia 2 lutego 2016r. sygn. akt II OSK 1418/14 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż "Przepis art. 101 ust. 1 u.s.g. nie przyznaje legitymacji skargowej podmiotom, których interesy prawne lub uprawnienia są dopiero zagrożone naruszeniem w wyniku wejścia w życie postanowień aktu prawa miejscowego. Związek pomiędzy własną, indywidualną sytuacją prawną skarżącego, a zaskarżoną uchwałą musi istnieć w dacie wniesienia skargi, a nie w przyszłości, powodować następstwo w postaci ograniczenia lub pozbawienia danego podmiotu konkretnych uprawnień lub nałożenia na niego obowiązków." W wyroku z dnia 6 czerwca 2016r. sygn. akt II SA/Gl 1418/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyjął, iż "Interes prawny, którego istnienie umożliwia przyznanie legitymacji skargowej na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g., powinien bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej podmiotu wnoszącego skargę. Oznacza to, że stronie skarżącej powinno przysługiwać konkretne prawo podmiotowe o charakterze prywatnoprawnym, bądź publicznoprawnym, wynikające z przepisów prawa materialnego, które najpóźniej w dniu wniesienia skargi zostało naruszone zaskarżonym aktem. Jak jednolicie przyjmuje się w judykaturze skarżący wnosząc skargę musi wykazać, że zaskarżona uchwała naruszając prawo jednocześnie negatywnie wpływa na jego sytuację prawną, np. pozbawia go pewnych uprawnień, czy też uniemożliwia ich realizację." W wyroku z dnia 30 sierpnia 2016r. sygn. akt IV SA/Gl 120/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, iż "Naruszenie uprawniające do wniesienia skargi w trybie art. 101 u.s.g. winno mieć charakter ingerencji w indywidualny interes prawny lub uprawnienia podmiotu i wywoływać skutki uzasadniające skorzystanie z możliwości zaskarżenia uchwały. Zatem skarżąca winna wykazać, że zaskarżona uchwała poprzez naruszenie prawa jednocześnie negatywnie wpływa na jej sferę prawnomaterialną, poprzez pozbawienie skarżącej pewnych uprawnień albo uniemożliwienie ich realizacji. Na skarżącej spoczywa więc nie tylko obowiązek wykazania się indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie wnoszenia skargi naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia". W wyroku z dnia 30 września 2016r. sygn. akt II SA/Gl 583/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podkreślił, iż "1. W przeciwieństwie do postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie, stroną w postępowaniu toczącym się na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Skarga złożona w trybie powyższego przepisu nie ma bowiem charakteru actio popularis, zatem do jej wniesienia nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. 2. Skarżący na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. musi wykazać się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także zaistniałym w dacie wnoszenia skargi, nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Legitymacja skargowa do zaskarżenia uchwał i zarządzeń wymaga bowiem wykazania naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia postanowieniami zaskarżanego aktu, a nie tylko interesu prawnego czy interesu faktycznego. Interes prawny skarżącego, o jakim traktuje art. 101 ust. 1 u.s.g., musi wynikać z normy prawa materialnego kształtującej sytuację prawną wnoszącego skargę." Należy zatem przyjąć, iż przepis art. 101 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje legitymację skargową podmiotowi, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone wskazanymi aktami. Nie chodzi tu zatem o oddziaływanie na interes prawny czy uprawnienie, ale o stan dalej idący, polegający na takim oddziaływaniu, które powoduje jego naruszenie.
W ocenie Rady Miasta Ostrołęki skarżąca gmina nie wykazała w jaki sposób doszło do naruszenia jej interesu prawnego zaskarżoną uchwałą. Należy zauważyć, iż przedmiotowa uchwała jest jedynie swego rodzaju inicjatywą w sprawie zmiany granic miasta (wniosek rady gminy, o którym mowa w art. 4b ustawy o samorządzie gminnym, winien być poprzedzony przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami). Co oczywiste, uchwała ta nie zmienia granic skarżącej gminy, nie wpływa na sytuację prawną skarżącej. Jak wynika z jej treści wyrażono jedynie wolę przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Ostrołęki i postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie proponowanej zmiany granic.
Jak się wydaje umknęło uwadze skarżącej, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w sprawie zmiany granic gminy podejmuje Rada Ministrów. W art. 4 ust. 3 tej ustawy określono kryteria, którymi powinna kierować się Rada Ministrów przy wydawaniu rozporządzenia. To sama Rada Ministrów decyduje, czy opisane warunki zostały zachowane, wydając stosowne rozporządzenie. Może być ono wydane z urzędu bądź na wniosek rady gminy. Ustawa (poza ogólnymi wskazówkami zawartymi w art. 4b) nie reguluje spraw związanych z treścią wniosku oraz trybu jego składania i rozpatrywania. Kwestie te zostały unormowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014r. poz. 310). Stosowne informacje oraz wymagane dokumenty, których nieprzedstawienie miałoby uzasadniać zarzut naruszenia wskazanych przez skarżącą przepisów, są bądź elementami tego wniosku bądź załącznikami do niego, nie zaś dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia konsultacji. W doktrynie podnosi się, iż właściwość Rady Ministrów w tych sprawach wynika
z faktu, że wbrew pozorom nie są to sprawy lokalne, lecz ogólnokrajowe, związane z podziałem terytorialnym państwa, ergo nienależące do zakresu działania gminy ustalonego w art.6 ustawy o samorządzie gminnym (Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV; LEX). Warto odnotować, iż wskazane wyżej przepisy ustawy o samorządzie gminnym były wielokrotnie zaskarżane do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nie dopatrzył się ich sprzeczności z przepisami Konstytucji (m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009r., K 37/06, OTK-A 2009, nr 4, poz..47; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006r., U5/04, OTK-A 2006, nr 7,poz.80).

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Pismem z dnia 16 marca 2017r. Gmina Rzekuń zaskarżyła uchwałę nr 245/XXXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przepis artykułu 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W myśl § 2 cytowanego wyżej artykułu Rada Miasta przekazuje skargę do WSA wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skutki finansowe jakie pociąga za sobą podjęcie przedmiotowej uchwały związane są z wysyłką korespondencji.


Nadzwyczajna sesja rady miasta została zwołana na 7 kwietnia br.

Wyświetleń: 6360
 
13:51, 06.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

homer
12:21, 06.04.2017 r.
Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie :laughing:
Bel
12:24, 06.04.2017 r.
Znowu Rzekuń !!! Kiedy oni zaczną normalnie pracować ???
Rzk;
12:38, 06.04.2017 r.
Ten przywodca wsi NWW wogole sie do niczego nie nadaje. I czy posiada jakiekolwiek kompetencje do zajmowanego stanowiska w gminie ? Zastanowcie sie ludzie kogo wybieracie
kaktus
12:45, 06.04.2017 r.
Rzekunianie, walczcie o swoją małą ojczyznę, z PiSowskim najeźdźcą - jak pokazuje Dobrzyń Wielki, nawet taką klikę, którą popiera nieJaki, można powstrzymać.
Zed
13:31, 06.04.2017 r.
Co za cwaniactwo miasta. Gorzej to jest kradzież. Napaść rabunkowa. To tak jakby silniejszy ode mnie sąsiad zauważył że mam szansę zarobić w jakiś sposób na swoim podwórku i postanowił mi to zabrać. Jak można w ogóle takie uchwały podejmować i się z tym nie kryć że to aby zwiększyć wpływy do miasta. Wszystko się należy Rzekuniowi.
Bandytyzm na całej linii. Hańba że się w ogóle o takim przejęciu myśli.

Chyba się porozglądam po sąsiadach. Może dam radę któremuś coś zabrać, płot przesunąć. Skoro tak można to czemu nie skorzystać.
Zen
13:44, 06.04.2017 r.
Putinowi też było mało i cieszcie się że zagrabniecie więcej, macie swoje porównanie!!!
kaktus
13:53, 06.04.2017 r.
Putin, chociaż w żaden sposób go nie usprawiedliwiam, robił to z pobudek ideologicznych, natomiast miasto robi to wyłącznie dla kasy, nie licząc się ze zdaniem łupionych - czy ktoś wie, czy znalazła się wreszcie lista hańby, która była podstawa do tych haniebnych działań, czy nadal ma status "Yeti", że wszyscy o niej mówią, na nią się powołują, a nikt jej nie widział?
skk
14:03, 06.04.2017 r.
"Ostrołęcki samorząd niemal jednogłośnie podjął uchwałę dotyczącą zmiany granic" Niemal - czyki ktoś był przeciw czy też wstrzymał się może ktoś wie kto to o ile to nie tajemnica ?
do zed
14:25, 06.04.2017 r.
to przeprowadz sie dalej na wiec. Ostroleka i tak wchłonie rzekun to naturalna rzecz kwiestia czasu
do zed
14:26, 06.04.2017 r.
wieś*
kaktus
14:29, 06.04.2017 r.
Radny Kulik się wstrzymał.
.
15:14, 06.04.2017 r.
Ale te tereny mają więzi gospodarcze i kulturowe z Ostrołęką :)))
15:34, 06.04.2017 r.
Jawne złodziejstwo... Co tu się Rosji o Krym dziwić.. Jak tu na miejscu ostroleka okrada Rzekun z żyły złota.
skk
15:48, 06.04.2017 r.
Przyzwoity człowiek
gość
15:50, 06.04.2017 r.
Dobrze że Radni Gminy zobligowali wójta do zaskarżenia uchwały rady miasta bo sam własnej woli by tego nie zrobił. Tak " walczy" o tę nieswoją gminę że aż iskry lecą. Śmiechu warte.
Darek 74
15:54, 06.04.2017 r.
Bardzo dobrze!!! To jest nagroda za głosowanie na PIS ha ha
do gościu?
16:23, 06.04.2017 r.
Dlaczego siejesz nienawiśc i zamęt.

Kto się podpisał pod skargą ?????

wójt czy ktoś inny??

Jeśli wójt to znaczy że zaskarżył!!!!!!!!!!!!!!!!!!

i wiem na pewno że jak by nie chciał to nikt by do tego go nie zmusił

b
eLKa
16:30, 06.04.2017 r.
gość - masz rację.
To radni gminy z klubu Porozumienie i Szacunek wraz z przewodniczącym rady
zobligowali wójta do zaskarżenia uchwały rady miasta.
To oni znaleźli uchybienia w tamtej uchwale i naruszenie prawa.
Najpierw więc gmina Rzekuń złożyła pismo do Ostrołęki w sprawie usunięcia naruszenia prawa. Miasto nie odpowiedziało gminie w terminie. Gmina następnie, zgodnie z prawem, złożyła skargę do WSA w Warszawie za pośrednictwem władz w Ostrołęce. To słuszna decyzja.

Zobaczymy co będzie dalej.
Rada Miasta może na jutrzejszej sesji uchylić grudniową uchwałę w sprawie poszerzenia swoich granic kosztem naszych terenów. Byłoby to sprawiedliwe.
Jednak z powyższego artykułu wynika, że doszukuje się błędu w skardze gminy Rzekuń (podstawy prawnej do złożenia skargi) i nadal, nie patrząc na formę i dobrą współpracę, nasze ziemie chce. Chodzi o kasę i to dla nich najważniejsze.
To bardzo zły przykład ................. .

A jest możliwość na jutrzejszej sesji zacząć po ludzku.
Wtedy nikt by nie mówił, że złodziejstwo, okradanie, ............ ,
tylko porozumienie dla wspólnego dobra mieszkańców obu samorządów.
Bolek
16:43, 06.04.2017 r.
Znowu w komentarzach widać pewnego pana jaki on patiota to w końcu Lelis czy Rzekuń jest tą ojczyzną
Mógłbyś się określić
Frugo
16:59, 06.04.2017 r.
Porozumienie i Szacunek, a może Przykrywka Samych Ludowców? Nie byłoby uczciwiej nie chować się za cudzymi skrótami panowie radni z Rzekunia na czele z niejakim PO_dolakiem?:) a jutro wyjdzie jeszcze jeden kwiatek tego jak to solidnie samorząd gminny pracuje, będzie pewnie śmiesznie.
Do bolek
17:47, 06.04.2017 r.
Dlaczego siejesz zamęt i nienawiść?

Tylko na to Cię stać katoliku?

Do spowiedzi bo czas na to nienawistniku. Wstyd obrażać pożądnych ludzi.
Ostrołęczanin
20:14, 06.04.2017 r.
Ostrołęka powinna wchłonąć cały Rzekuń, ta wieś nie ma prawa bytu :laughing:
prawda taka do do gościu
20:23, 06.04.2017 r.
Wójt nie kwapił się z zaskarżeniem uchwały miasta, grał na zwłokę, dopiero jak radni go przycianęli to nie miał wyjścia, bo bał się reakcji mieszkańców. To oczywiste dla kogoś, kto jest na sesjachvi śledzi poczynania władz.
warto przemyśleć
20:51, 06.04.2017 r.
W tej sytuacji mam pytanie:
Czy WSA w Warszawie zdąży rozpatrzyć skargę gminy Rzekuń przed wydaniem decyzji o ewentualnym przyłączeniu naszych ziem do miasta przez właściwego ministra?
Minister, z tego co czytam, ma czas do końca lipca ale może wcześniej podjąć decyzję o przyłączeniu.
WSA też potrzebuje czasu, może nawet kilka miesięcy.

A może rada miasta jednak uchyli swoją poprzednią uchwałę i zacznie od początku
procedurę ale poprzedzoną porozumieniem z naszą gminą i o połowę chociaż mniej hektarów?
Powinni tak zrobić. Okaże się. Pokażą swoje prawdziwe oblicze po raz drugi.
Dla siebie i dla historii ....... Porozumienie czy aneksja? .............
warto przemyśleć
20:58, 06.04.2017 r.
W tej sytuacji mam pytanie:
Czy WSA w Warszawie zdąży rozpatrzyć skargę gminy Rzekuń przed wydaniem decyzji o ewentualnym przyłączeniu naszych ziem do miasta przez właściwego ministra?
Minister, z tego co czytam, ma czas do końca lipca ale może wcześniej podjąć decyzję o przyłączeniu.
WSA też potrzebuje czasu, może nawet kilka miesięcy.

A może rada miasta jednak uchyli swoją poprzednią uchwałę i zacznie od początku
procedurę ale poprzedzoną porozumieniem z naszą gminą i o połowę chociaż mniej hektarów?
Powinni tak zrobić. Okaże się. Pokażą swoje prawdziwe oblicze po raz drugi.
Dla siebie i dla historii ....... Porozumienie czy aneksja? .............
cd.
21:07, 06.04.2017 r.
omyłkowo - drugi koment. sorry
mieszkaniec Rzekunia
21:43, 06.04.2017 r.
Patrząc na sprawę trzeba widzieć jej przyczyny. Miasto O-ka jest ogromie zadłużone, ( głównie przez obecnego włodarza przez 3 kadencje urzędowania), bardzo źle zarządzane, nie widać żadnego rozwoju miasta. Wizytówką Ostrołęki są bardzo dziurawe drogi, bez ścieżek rowerowych, szczytem wszystkiego to doprowadzenie mostu do takiego stanu!!!!!!!!!!!!!!zacofanie totalne miasta!!!!!!!!!!!. Może rządzący popatrzyliby na sąsiada- P. Starostę - jak się zarządza jednostką samorządową, jak robi się drogi, ścieżki, chodniki, byłoby się czego uczyć. Tonący brzytwy się chwyta, korzystając z rządzącej obecnie opcji politycznej (tożsamej z ostrołęckiego ratusza) myślą, że zajęcie części Gminy Rzekuń wyrównają swoje nieudolności, niekompetencje. Jedyne co opanowali w ostrołęckim ratuszu do perfekcji to zatrudnianie w jednostkach miejskich wszystkich znajomych, rodziny,
Warto przemyśleć
06:41, 07.04.2017 r.
Panie prezydencie Kotowski - zaproponuj pan radnym dziś na sesji rady miasta uchylenie poprzedniej waszej uchwały w sprawie aneksji ziem gminy Rzekuń.
Wybraliście formę najgorszą z możliwych, potępianą w całej Europie i dalej ... .
Pisaliście o wniosku mieszkańców, którego nie chcecie pokazać i o którym teraz już nie mówicie. Kasa dla was najważniejsza.
Za ten sposób aneksji - wstyd i hańba. Takie jest moje zdanie.

Macie możliwość naprawić ten błąd i zacząć od początku ale z poszanowaniem mieszkańców gminy Rzekuń.
Sprawa ta opóżni się o rok jednak będziecie mogli śmiało popatrzeć na siebie w lustrze i będziecie dobrym przykładem dla innych, że warto współpracować w zgodzie i można znaleźć porozumienie. To bardziej się opłaci.
Nikt nie będzie mówił o złodziejstwie, napaści rabunkowej, oszustwie, itp.

Podobała mi się wypowiedż wójta w radio RDC na temat opisanej zmiany granic (z dn.5 kwietnia br.) , głównie jego propozycja w tej sprawie tzn. uchylenie uchwały rady miasta,, rozmowa z mieszkańcami naszej gminy zakończona porozumieniem, że sprawa opóżni się o rok (zgodnie z prawem) a miasto ewentualnie przejmie znacznie mniejszą część naszych ziem. Wówczas, w przypadku powstania elektrowni i zysków z tym związanych, gmina Rzekuń nie będzie płacić tzw ."Janosikowego" a korzyści finansowe popłyną do obu samorządów.
Uważam, że ta propozycja jest w miarę dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji, mimo, że z uszczerbkiem dla naszej gminy.

Warto rozważyć i podjąć decyzję, której nie trzeba będzie się wstydzić czy do niej przyznać. Życzę radzie miasta aby podjęła uchwałę korzystną dla obu naszych samorządów. Dziś właśnie jest ten czas i możliwość. Warto.
TOM
07:11, 07.04.2017 r.
Niech mieszkańcy zadecydują o tym czy chcą być w granicach miasta czy Rzekunia.(referendum, tylko wiążące)
To urzędy są dla ludzi a nie odwrotnie.Większość ma głos.Nie dajmy się okradać walczmy o swoje,przecież umiemy, nas jest więcej.
Niech ludzie się wypowiedzą, a nie urzędasy nas okradają.
Jeśli trzeba to skrzyknijmy się i zorganizujmy coś.

Niech Ostrołęka szuka pieniędzy gdzieś indziej, jak nie umie gospodarować tymi co ma i miasto popada w coraz większe długi.
.
07:18, 07.04.2017 r.
Mam ochotę kopnąć w d.. ten cały Rzekuń wraz z naczelnym warchołem ex lelisiakiem. Zresztą czego można oczekiwać po ludziach, którzy wytaczają sami przeciwko sobie argument przed sądem? Vide, o przynależności administracyjnej decydują więzi gospodarcze, społeczne i kulturowe - jakie tam mają więzi z Ostrołęką, a jakie z Rzekuniem? :)))
No gdzie jeździcie na zakupy, do pracy, do kina, czy coś zjeść? Gdzie macie przychodnię?
Przyznać się :D
.
07:23, 07.04.2017 r.
I czemu te psubraty nie używają w oficjalnym wniosku tak chętnie używanego słowa "aneksja". Czyżby merytoryka zepchnęła kłamliwy dramatyzm? :))
A jak chcecie dalej robić z siebie ofiary to podsyłam słowo klucz - "anschluss". Wtedy to dopiero dowalicie.
Wjk
07:36, 07.04.2017 r.
Czemu na Wojciechowicach śmierdzi i ludzie się z nich śmieją :-(
bolek
08:12, 07.04.2017 r.
a gdzie sie podziała anka pisanka (obciąągarka) chyba (trol meski) wkoncu odpuscił
Dadex
08:56, 07.04.2017 r.
Uchwalilismy w domu, ze sasiadowi zabieramy 2 haktary uprawnego pola
kaktus
12:45, 07.04.2017 r.
Dadex, tylko nie zapomnij dodać, że jego (tego sąsiada), trzy krowy, dwa konie, ś w i n i a, pies Burek, s u k a Sunia i ciągnik Władimirec, wysłały do Was pismo z prośbą o to, żebyście te dwa hektary przyłączyli, bo bez tego, przyłączenie nie będzie mogło się odbyć - jakby ktoś Was zapytał o to pismo to, to odpowiadajcie, że nie jest upoważniony do zapoznania się z nim, w końcu jakiś przykład z miasta trzeba brać - ktoś te szlaki przetarł ;)
UWAGA!
18:50, 07.04.2017 r.
Dziś na sesji Rady Miasta
za oddaleniem skargi gminy Rzekuń głosowało 20 radnych - wszyscy obecni na sesji.
Teraz skargę gminy Rzekuń rozpatrzy WSA w Warszawie.

Zadowoleni mieszkańcy gminy Rzekuń? Współpraca super . Wójt chwalił . .............
do uwaga
19:34, 07.04.2017 r.
zobacz jak zrobiło sie tu spokojnie
Nie ma jadu.....
pomyśl dlaczego???

mozesz i dostać zaproszenie żeby sie wytłumaczyć z tego co tu napisałeś

zapewniam cie że nie wynika to z czasu Wielkiego Postu
Do wyżej
21:23, 07.04.2017 r.
Wszyscy i tak wiedzą że wójt nie ma żadnych szans w wyborach więc po co tu pianę bić.

Pozdrawiam staszku. Życzę przemyśleń na święta. Dużo szacunku do ludzi
no cóż
11:23, 08.04.2017 r.
nie wypowiadaj sie za wszsytkich
bo znowu bedziesz płakał po wyborach
jak wielu po poprzednich
twoja pewnośc wynika z bezradności bo nie sądze by graniczyła z głupota
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne