« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 21 listopada 2017 r., imieniny Janusza, Marii, Konrada

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Sesja rady gminy Goworowo z udziałem starosty

Fot. Urząd Gminy w GoworowieFot. Urząd Gminy w GoworowieW sali konferencyjnej urzędu gminy Goworowo radni spotkali się na XXXI sesji rady gminy. Zostały podjęte uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie czy pożyczki na rzecz budowy stacji uzdatniania wody. W sesji uczestniczył także Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Starosta przedstawił propozycje planowanej do realizacji przez powiat inwestycji drogowej na terenie gminy Goworowo w zakresie przebudowy mostów na drogach powiatowych na rzece Orz i jej dopływach wraz z dojazdami oraz przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Dulczewskiego (ścieżka rowerowa) i drogi powiatowej Goworowo-Suchcice-Grodzisk Duży wraz ze ścieżką rowerową. Radna jednogłośnie zaakceptowała i podjęła decyzję o realizacji tej inwestycji i udzielenie dotacji powiatowi ostrołęckiemu.

Ponadto radni podejmowali decyzje w sprawach uchwał dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028, zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w związku z realizacją zadań pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie" i "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej", zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017, projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, filia w Szczawinie prowadzonych przez gminę Goworowo, zmian w statucie gminy Goworowo, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zmian ŚDS w Czarnowie oraz zasad na jakich radnemu rady gminy przysługują diety.

Wójt gminy Małgorzata Kulesza przedstawiła informacje z pracy urzędu w okresie między sesjami. Jak informuje Urząd Gminy w Goworowie, wśród zadań i zrealizowanych inwestycji znalazły się:

- 27 grudnia dokonano odbioru końcowego rozbudowy oświetlenia ulicznego w Cisku, Goworówku, Grabowie, Nogawkach, Ludwinowie, Jemielistym, Dzbądzku, Kuninie, Ponikwi Małej, Ponikwi Małej PGR, Zaorzu, Kruszewie, Pokrzywnicy Kolonii i Rębiszach Parcelach. Prace wykonała firma Bemar Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia za kwotę 148 tys. 701,23 zł. Większość rozbudowy oświetlenia wykonano w ramach funduszu sołeckiego,
- 29 grudnia podpisano umowę konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. z Ostrołęki na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo" w roku 2017. Usługa zostanie wykonana za kwotę brutto 647 tys. 892,00 zł,
- we współpracy z gminami Długosiodło, Wyszków, Somianka i Rząśnik, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Służbą Ratowniczą w Równem na Ukrainie złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Bezpieczna podróż - modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa w komunikacji lądowej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach zadania gmina Goworowo wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do ratownictwa drogowego,
- 5 stycznia Urząd Gminy Goworowo otrzymał informację o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisk", współfinansowanej w ramach "Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zleceniu przez Zarząd Dróg Powiatowych poszerzenia drogi powiatowej w Cisku (w ramach umowy partnerskiej) będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o płatność,
- 9 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe na "Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Brzeźno i Ponikiew Mała”. Jednocześnie złożono wniosek o przyznanie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki na realizację zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita kosztorysowa wartość zadania to 2 mln 033 tys. 038,47 zł, a wnioskowana wartość pożyczki to 1 mln 652 tys. 876,81 zł. Ponadto gmina Goworowo będzie mogła odzyskać poniesiony na realizację zadania podatek VAT,
- 9 stycznia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek na "Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo". Mieszkańcy gminy zgłosili zapotrzebowanie na usunięcie prawie 131 ton takich wyrobów. Kosztorysowa wartość zadania to 52 tys. 372,00 zł, a wnioskowana dotacja to 44 tys. 510,00 zł,
- 11 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił informację o kolejności pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony przez gminę Goworowo wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo - etap III" został przewidziany do dofinansowania. Wniosek obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie od oczyszczalni w kierunku Goworowa, od oczyszczalni w Goworowie do końca Daniłowa i część Szczawina, przebudowę części sieci wodociągowej w Szczawinie oraz budowę sieci wodociągowej w Kruszewie. Kosztorysowa wartość robót to 3 mln 743 tys. 427,92 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1 mln 936 tys. 538,00 zł. Oprócz tego gmina Goworowo będzie miała możliwość zwrotu poniesionego podatku VAT w kwocie 699 tys. 990,59 zł,

- 18 stycznia złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację w wysokości 71 tys. 004,73 zł na realizację zadania "Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę - budowa ścieżki edukacyjnej w Goworowie". Na wniosek mieszkańców Goworowa w ramach funduszu sołeckiego, na działce pomiędzy urzędem gminy a pocztą, oprócz ścieżki edukacyjnej, rozpoczną się także prace związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- projekt budowlany rozbudowy budynku remizo-świetlicy w Goworowie wraz z pozwoleniem na budowę przygotuje Firma Projektowo-Usługowa Renata Radecka z Ostrołęki za kwotę 49 tys. 200,00 zł brutto,
- firma Benzol Sp. z o.o. wykona "Dostawę oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Goworowo na lata 2017-2018". Cena za 1 litr oleju opałowego netto będzie niższa o 17 groszy od ceny hurtowej firmy Lotos S.A.,
- przygotowano wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rębisze Parcele, gm. Goworowo". Odcinek drogi gminnej pomiędzy drogami asfaltowymi zyska nową nawierzchnię żwirową, poprawiające bezpieczeństwo oznakowania, odmulone zostaną rowy wzdłuż drogi. Kosztorysowa wartość prac wynosi 137 tys. 921,13 zł brutto, a wnioskowana dotacja to 65 tys. zł,
- na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotowano rozliczenie końcowe inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami ww. dróg powiatowych z drogą krajową nr 60".

Sesja odbyła się 31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Wyświetleń: 1113
 
13:46, 16.02.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne