« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 30 listopada 2023 r., imieniny Andrzeja, Justyny, Konstantego

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Do wynajęcia atrakcyjne lokale w centrum Ostrołęki

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na najem trzech lokali użytkowych z przeznaczeniem na handle lub usługi. W ofercie znalazły się trzy lokale w atrakcyjnych lokalizacjach o powierzchni od 143 do ponad 800 m kw.

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na najem:
1. Lokalu użytkowego o pow. 143,50 m kw. zlokalizowanego w budynku usługowo-mieszkalnym nr 19 przy ul. Piłsudskiego 19 w Ostrołęce. Lokal do zasiedlenia od listopada br. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 19,00 zł/m kw. plus należny podatek VAT miesięcznie.

2. Części lokalu użytkowego o powierzchni 253,1 m kw. zlokalizowanego w pawilonie handlowym przy ulicy Goworowskiej 13a w Ostrołęce (z możliwością wynajęcia całości tego pawilonu o pow. 525,39 m kw.). Lokal wolny - do zasiedlenia. Cena najmu do negocjacji.

3. Pawilonu handlowego o powierzchni 867 m kw. zlokalizowanego przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce (możliwość podnajmu przedmiotu najmu przez najemcę osobom trzecim, na zasadach ustalonych w umowie najmu). Pawilon wolny - do zasiedlenia. Cena najmu do negocjacji.

Wyżej wymienione lokale wymagają dostosowania do potrzeb nowego użytkownika - na koszt najemcy, mogą być wykorzystane na cele biurowe, handlowe, magazynowe.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie ponosił koszty przypadające na dane lokale, w szczególności: koszty energii cieplnej dla celów ogrzewania, koszty zimnej wody i odprowadzenia ścieków, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty energii elektrycznej.

Oferta winna zawierać dokumenty stanowiące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oferenta (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z KRS-u), a także aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- za pow. 143,50, m kw.- 3 350 zł ; za pow. 253,10 m kw.- 4 350 zł ; za pow. 867 m kw. - 8 000 zł , przelewem na konto Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 42 1020 3802 0000 1802 0007 4633 w PKO BP S.A. O/Ostrołęka, w terminie do dnia 23.08.2017r.

Bliższych informacji udzielają Administracja Osiedla nr 1, Ostrołęka ul. Hallera 13a/26, tel. (29) 766-69-33 oraz Administracja Osiedla nr 2 ul. Sienkiewicza 3/1, tel. (29) 764-55-32. Lokale można oglądać przy udziale pracownika OSM w dni powszednie w godz. 8.00-14.00.

W razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Hallera 13, Ostrołęka, do dnia 23.08.2017 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia upływu terminu składnia ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferenta.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 5339
 
09:09, 12.08.2017 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne