« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 14 lipca 2020 r., imieniny Marcelina, Ulryka, Bonawentury

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Skrzynka pytań: co oznacza znak "Obszar Natura 2000"?

Skrzynka skarg, pochwał i pomysłów:
W rejonie rzeki Narew m.in. w miejscowości Ostrołęka oraz na terenie gminy Olszewo-Borki pojawiły się znaki "Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014". Czego one dotyczą?

Proszę o informacje, co oznacza ten znak i czy jego umieszczenie pociąga za sobą jakieś wytyczne dla mieszkańców? Może wprowadza np. jakieś ograniczenia w zakresie budowy domów, uprawy, wypasu zwierząt etc.

Odpowiada Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:
Ustawienie tablic informacyjnych wynika z zapisów ustawy o ochronie przyrody, które na organ sprawujący nadzór nad daną formą ochrony przyrody nakładają obowiązek jego oznakowania. Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 ustanowiony został rozporządzeniem Ministra Środowiska w 2007 r. na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz tzw. Dyrektywy ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), która określa kryteria wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. Obszar ten jest zatem objęty ochroną z uwagi na obecność szczególnie cennych gatunków ptaków, zagrożonych wyginięciem w skali Unii Europejskiej.

Wyznaczenie obszarów Natura 2000 na terenie naszego kraju wynikało z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na terenie obszarów Natura 2000 działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, amatorski połów ryb nie podlega ograniczeniu, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Warto podkreślić jednak, że na obszarach tych zabronione jest podejmowanie działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Oceny wpływu planowanych do realizacji działań oraz przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonuje się w ramach procedur prowadzonych na zasadach i trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony (np. budowa domu jednorodzinnego, przed rozpoczęciem której potrzebne jest pozwolenie na budowę), organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia lub wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia (np. starosta) jest zobowiązany do rozważenia czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. W przypadku, gdy ww. organ uzna, że dane przedsięwzięcie, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaganych prawem dokumentów.

Informacja o gatunkach, dla ochrony których został wyznaczony obszar Dolina Dolnej Narwi PLB140014 znajduje się na stronie natura2000.gdos.gov.pl.

Wyświetleń: 7743
 
15:07, 11.08.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

EWa
16:24, 11.08.2017 r.
Biorąc pod uwagę poczynania ministra Szyszki NIC nie oznacza. :angry:
do wyżej
16:25, 11.08.2017 r.
też mam takie odczucia
nuncjusz
21:54, 11.08.2017 r.
Biorąc pod uwagę łunijne pierdo.lamento o ochronie przyrody w PL oznacza to szybsze wyniszczenie tego co nam w przyrodzie jeszcze zostało.
Obłąkańcza łunija już dokonała u siebie dzieła spustoszenia,teraz do nas się przyp... o ochronę kornika.
...a dalej,niech prostują u siebie banany i trzecią płeć klarują,my się obejdziemy zgodnie z naturą i dwoma.
cynik
22:52, 11.08.2017 r.
Nuncjusz...idioto...i bez urazy to nie inwektywa to diagnoza!!!!
do nuncjusz
23:44, 11.08.2017 r.
szyszkowski głupek jesteś ,idź cioci krystynie laskę zrób
kek
02:32, 12.08.2017 r.
Mamy XXI w. wysyłamy ludzi w kosmos, robimy przeszczepy serc i mózgów, większość populacji świata ma dostęp do internetu, niedługo będziemy osiedlać się na księżycu, a typ pyta jak de bil co to jest obszar Natury 2000, od czego masz google paj-acu?
olo
05:58, 12.08.2017 r.
Jestem ciekawa czy zrobią coś Szyszce za wypychanie ściśle chronionych rysi?
Do kek
06:25, 12.08.2017 r.
Tobie chyba nie pszeszczepili serca bo mózg powinines zmienic
09:38, 12.08.2017 r.
oj ty ciemny narodzie wstyd że wy takich rzeczy nie wiecie
Edek
10:03, 12.08.2017 r.
To znaczy, że bedziem tak stawiać elektrownie.
ejt6u
15:47, 12.08.2017 r.
@nuncjusz

to zawód czy hobby ?
Prezes.
06:33, 14.08.2017 r.
No i mostu nie zbudują.he. strzałw kolano.he.😉👎
Obywatel gorszego sortu
07:35, 14.08.2017 r.
do nuncjusz @ 21:54, 11.08.2017IP: *.*.49.153 - tylko że ta znienawidzona przez Ciebie UE od ładnych paru już lat przeprowadza rewitalizację rzek oddając rzekom tereny zalewowe i przywracając ich dziki charakter, a w Polsce betonują i prostują rzeki okładając je jeszcze wałami "przeciwpowodziowymi" zabierającymi tereny zalewowe, no i potem jest płacz że woda zalewa domy postawione 50 metrów od rzeki bo pękły wały.
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne